Съдържание:


Общи условия
Права на потребителите
Органи регулиращи дейността
Регистрация и идентификация

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “СПАВИТА” ООД, с ЕИК 201636252, представлявано от Илиана Николова Козовска, наричано по-долу “Face Taping”, от една страна, и Потребителите, желаещи да закупят и/или използващи услугите на Сайта във връзка с предлаганите онлайн курсове (наричани по-долу Потребители), от друга.

Данни за контакт:

имейл адрес: aromafaceyoga@hotmail.com;

Настоящият документ съдържа информация за предлаганите от „Face Taping“ онлайн курсове, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Face Taping“.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и „Face Taping“ договор. Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайтhttps://facetaping.net/ и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, желаещо да закупи правото и/или закупило правото да гледа предлаганите на Сайта курсове.

Общи условия – настоящите Общи условия, които представляват договор между „Face Taping“ и Потребителя за покупко-продажбата на правото да гледа курсовете, намиращи се на Сайта и собственост на „Face Taping“. Общите условия уреждат правата и задълженията на Потребителите на Сайта. С поръчката и закупуването на курс Потребителят заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

Онлайн курсове – цифрово съдържание под формата на видео филми, съдържащи курсове по кинезио тейпинг.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Потребителски профил – личният профил на Потребителя в Сайта, който позволява на Потребителя да закупи правото да гледа курсовете.

I. РЕГИСТРАЦИЯ

1.(1) За закупуване на правото да се гледат курсове се изисква Потребителят да извърши регистрация в Сайта за създаване на потребителски профил.

(2) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Face Taping“, да изрази съгласие с Общите условия. Чрез натискане на виртуалния бутон с текст “Регистрация” или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „Face Taping“ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “Face Taping” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

(4) Потребителят носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в Сайта. “Face Taping” не носи отговорност, ако Потребителят е попълнил неверни данни при регистрацията.

(5) Потребителят се задължава да уведоми “Face Taping” при всяка промяна в данните, които е предоставил на “Face Taping“, като в противен случай “Face Taping” не носи отговорност за издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Потребителят носи отговорност всякакви допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи, претърпени от “Face Taping” във връзка с неверни или неактуални данни.

(6) “Face Taping” не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт “Face Taping” не носи отговорност при неточно изпълнение на задълженията си към Потребителя

II. ЗАКУПУВАНЕ НА КУРСОВЕ

2.(1). За закупуване на предлаган на Сайт онлайн курс, Потребителят трябва да следва инструкциите достъпни на Сайта.

(2) За да закупите правото да гледате онлайн курс, моля следвайте изброените по-долу инструкции:

2.1. Влезте в своя потребителски профил през достъпната на Сайта платформа за целта;

2.2. Изберете курс;

2.3. Запознайте се с информацията за курса;

2.4. Натиснете „Купи“ или друг аналогичен текст, имащ силата на писмено потвърждение за закупуване на избрания курс;

(3) След натискане на бутона „Купи“ се счита, че Потребителят е направил поръчка за закупуване на избрания от него курс. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на курса от страна на Потребителя, като последният се задължава да заплати посочената на Сайта цена.

(4) С натискане на бутона „Купи“ Потребителят декларира, че е съгласен с настоящите Общи условия, с условията за избрания от него курс (условия за достъп до курса, структура на същия), както и с теглене на дължимата за курса цена от предоставената от Потребителят кредитна/дебитна карта.

(5) С извършването на поръчката Потребителят дава своето съгласие “Face Taping” да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

(6) Потребителят се задължава да се запознае с описанието на съответния курс преди да закупи същия, а при нужда от допълнителна информация да се свърже по телефона или по електронна поща с “Face Taping”. “Face Taping” не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя, ако последният не се е запознал предварително със съдържанието на курса, но въпреки това е закупил съответния курс.

(7) Заявлението за закупуване на онлайн курс поражда действие за “Face Taping” след заплащане на цената за избрания курс.

(8) В случай на техническа невъзможност за излъчване на курса или друг проблем от подобно естество, “Face Taping” се задължава да се свърже с Потребителя и да му предостави информация за алтернативни възможности за избор на друг курс или възстановяване на стойността на закупения курс.

III. ДОСТЪП ДО КУРСОВЕ

3.(1) След заплащане на дължимата за онлайн курса цена, “Face Taping” уведомява по имейл в срок до 2 (два) работни дни Потребителят за полученото плащане, като уведомлението трябва да съдържа и линк, на който курсът е достъпен.

(2) Достъпът до избрания от Потребителя онлайн курс се предоставя само след потвърждаване получаване на плащането. Преди получаване на потвърждението по предходното изречение Потребителят няма основание да иска предварително достъп до онлайн курса.

(3) Заплащането на онлайн курса дава право на Потребителя да получи достъп до него през посочения на Сайта срок.

(2) Потребителят следва да разполага с настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон, работеща аудио система на устройството и стабилна интернет връзка.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.(1) Обявените на Сайта цени са в български лева.

(2) Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
(3) „Face Taping“ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

(4) Със заплащането на дължимата цена Потребителят получава правото да гледа избрания от него онлайн курс за посочения на Сайта период. Потребителят не закупува курса или части от него, както и не получава правото да го разпространява, възпроизвежда публично, включително да го записва и да внася каквито и да било промени в него.

(5) Всички плащания се извършват по банков път по посочена на Сайта банкова сметка.

V. РЕКЛАМАЦИИ. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

5.(1)В случай, че „Face Taping“ не предостави достъп до избрания и заплатен от Потребителя онлайн курс, Потребителят има право да направи рекламация, когато „Face Taping“ не му е предоставила за гледане заплатен онлайн курс, както и ако за избрания и заплатен от Потребителя курс не може да бъде осигурен достъп по причини, за които „Face Taping“ отговаря.

(2) При предявена рекламация, „Face Taping“ се задължава в срок до един месец от получаване на формуляра за рекламация по имейл да предостави на Потребителя достъп до курса по начин, отговарящ на направената и заплатена поръчка.

(3) При предявяване на рекламацията Потребителят трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Потребителят задължително представя документите, на които се основава претенцията:

 • документ за плащане;
 • доказателство, установяващи несъответствието на стоката/услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията.

(4) Рекламациите се изпращат на посочения на Сайта имейл адрес за кореспонденция.

(5) На основание на основание чл. 57, т. 13 от Закона за защита на потребителите, „Face Taping“ уведомява потребителите на онлайн курсове, достъпни на Сайта, че нямат право на отказ от договора по смисъла на чл. 50 от ЗЗП по отношение на договори за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител и чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на Потребителя.

(6) На основание чл. 50 от от Закона за защита на потребителите, „Face Taping“ уведомява потребителите на онлайн курсове, достъпни на Сайта, че имат законово право да се откажат от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в 14-дневен срок, считано от датата на извършената поръчка на курса, ако в 14-дневен срок „Face Taping“ не са предоставили достъп на потребителите до онлайн курсовете.

(7) С оглед на предходната ал.6, Потребителят декларира изричното си съгласие и према, че след започване на курса губи правото си на отказ, независимо дали Потребителят е гледал закупения онлайн курс. Потребителят дава изричното си предварително съгласие и приема изпълнението на договора да започване преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора. Потребителят разбира, че с даването на съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора.

(8) Преди започване на курса Потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, не по-късно от 14 дни, считано от поръчката на курса. Отказът се извършва чрез попълване и изпращане на формуляр, достъпен на Сайта.

VI. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

6.(1) Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

7.(1) „Face Taping“ се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Face Taping“ в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

8.(1)По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят възразява срещу обработванетона данните и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „Face Taping“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните данни за контакт:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr/ – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Face Taping” и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

„Face Taping“ идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

„Face Taping“ има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта.

„Face Taping“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „Face Taping“ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

“”Face Taping”” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Face Taping“, да изрази съгласие с Общите условия.

Чрез натискане на виртуалния бутон с текст “Регистрация” или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „Face Taping“ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “Face Taping” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Face Taping“ данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Face Taping” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Face Taping“.

Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта: да следи историята на направените поръчки, да осъществява кореспонденция с търговеца, да управлява настройките си за защита на личните данни да следи историята на направените поръчки, да осъществява кореспонденция с търговеца, да управлява настройките си за защита на личните данни

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .

Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Face Taping“ в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.